Privatlivspolitik

CBS Executive Fonden

1.    Hvorfor er CBS Executive Fondens Privatlivspolitik vigtig?

Dit privatliv er en prioritet for CBS Executive Fonden. Vi er forpligtet til at beskytte personoplysninger fra vores kunder, online brugere og øvrige interessenter (herefter "dig"), at behandle dem med yderste omhu samt tilsikre, at de rent IT-sikkerhedsmæssigt er beskyttet i overensstemmelse med forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (Databeskyttelsesforordningen). Dette dokument informerer dig om:

 • De personoplysninger vi indsamler om dig og grundene til denne indsamling
 • Vilkårene for brug af dine personoplysninger
 • Dine rettigheder over dine personlige data, og hvordan du kan udøve dem.

2.    Hvem er ansvarlig for brugen af dine data inden for rammerne af dit forhold til CBS Executive Fonden?

Den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er CBS Executive Fonden, som er beliggende Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg, Danmark (CVR 1672 0593) – telefon +45 3815 6000, e-mail info@cbs-executive.dk. CBS Executive Fonden har udpeget en Data Protection Officer – og det er Bo Karner. Bo vil i særlig grad tilsikre, at databeskyttelsesforordningen efterleves internt samt stå for forbindelsen til tilsynsmyndighederne. Bos kontaktdetaljer er som ovenfor anført.

3 .   Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger og på hvilket grundlag?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig af forskellige årsager. Generelt indsamler og bruger CBS Executive Fonden dine personoplysninger til at fungere effektivt og optimere din oplevelse med og hos os. Som udgangspunkt er denne behandling nødvendig for:

 • forvaltning, behandling og sporing af dine henvendelser til CBS Executive Fonden, idet nogle af disse aktiviteter er nødvendige for at gennemføre kontraktlige og præ-kontraktlige foranstaltninger, som træffes på din anmodning (f.eks. som en del af en tilmelding til et kursus eller en begivenhed, eller i forbindelse med en jobansøgning)
 • at forfølge CBS Executive Fondens legitime interesser inden for salg og markedsføring.

Du skal også være opmærksom på, at vi kun kan indsamle og bruge dine personoplysninger, hvis dette er baseret på en af ​​de juridiske grunde, der er fastlagt af Databeskyttelses-forordningen.

Nedenstående viser specifikt CBS Executive Fondens formål med brugen af personoplysninger, baseret på en eller flere af følgende legitime grunde:

 • Dit samtykke
 • Udførelsen af en kontrakt indgået med dig
 • Overholdelsen af en juridisk forpligtelse
 • Beskyttelse af dine vitale interesser
 • Andre legitime grunde som tillader CBS Executive Fondens indsamling af personoplysninger

Formål med at indsamle dine personlige data

Hovedformål:

 • Tilmelding til et kursus, til en begivenhed eller ved anden kontraktindgåelse
 • Administration før, under og efter et kursus eller begivenhed
 • Pædagogisk ledelse og organisering/levering af kurserne
 • Forvaltningen af alumner
 • Gennemførelse af undersøgelser blandt nuværende/tidligere kursister
 • Udsendelse af nyhedsbrev og lignende kommunikation (efter indhentet samtykke)

Andre formål:

 •  Forvaltning af vores hjemmeside, herunder:
  - Adgang til og gavn af hjemmesidens funktionaliteter
  - forståelse og undersøgelse af brugernes browseradfærd, med henblik på at forbedre vores digitale markedsføring
  - kvalitetsforbedring af indhold og funktionalitet
  - administration af hjemmesiden, herunder sikkerhed og problemidentifikation
  - udarbejdelse af analyser, statistikker og rapporter, især vedrørende hjemmesidens målgrupper eller brugernes adfærd på hjemmesiden
  - forvaltning og behandling af anmodninger fra hjemmesidens brugere, og generelt CBS Executive  Fondens kontakter, angående udøvelsen af deres personlige databeskyttelsesrettigheder
 • Lov og regler
  - Overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som kan henføres til CBS Executive Fondens aktiviteter

4.    Hvilke personlige data indsamler vi?
Vi opsamler og behandler kun almindelige personoplysninger, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der forfølger et relevant formål hos os. Tilsvarende gælder omfanget af de personoplysninger, som vi bruger. CBS Executive Fonden tilsikrer i denne forbindelse, at vi ikke bruger flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle, behandle og opbevare for vores forretningsdrift – eller for at opfylde anden retlig forpligtelse. Dine personlige data bliver især opsamlet og behandlet, helt eller delvist, når du besøger vores hjemmeside og indtaster dine personoplysninger i tilmeldingsformularer, interesse-tilkendegivelse eller tilmelding til nyhedsbrev. Data kan ligeledes indsamles via offline kommunikation.

5.    Hvem deler vi dine personlige data med?
Som et led i vores aktiviteter, kan det ofte hænde, at vi skal dele dine personoplysninger. Når dette er tilfældet, sikrer vi altid optimal beskyttelse af dine personlige data.

5.1   Deling af dine data med undervisere og medkursister
Undervisere og indlægsholdere på CBS Executive Fondens kurser og begivenheder vil typisk modtage en oversigt over det specifikke kursus’ deltagere indeholdende kun de mest relevant personoplysninger. Formålet med dette er at målrette undervisningen mest muligt til de aktuelle kursister og derved højne deltagernes udbytte. Det er ligeledes almindeligt, at kursisters relevante personoplysninger deles med de øvrige deltagere på det samme kursus. Formålet med dette vil især være relateret til netværksskabelse.

5.2   Deling af dine data med eksterne partnere
I enkelte tilfælde kan det forekomme, at personoplysninger skal deles med et hotel, flyselskab eller anden tilsvarende ekstern aktør. Her gælder det ligeledes, at kun det absolut relevante personoplysninger vil blive delt.

5.3  Anden deling
Hvis vi videregiver dine personoplysninger til andre end de ovenfor beskrevne, vil vi indhente dit samtykke samt informere dig om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

6.    Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
CBS Executive Fonden har fastlagt præcise regler for, hvor længe vi bevarer dine personlige data. Denne tidsperiode varierer afhængigt af de forskellige formål og skal tage hensyn til eventuelle juridiske forpligtelser til at bevare nogle af dine data. Opbevaringsperioden er hos CBS Executive Fonden blevet defineret således, at vi kan behandle dine anmodninger (f.eks. interessetilkendegivelse, tilmelding eller ansøgning) samt levere på disse. Samtidig vil vi overholde proportionalitetsprincippet om, at personoplysninger ikke kan opbevares længere end nødvendigt for at kunne opfylde formålet med indsamlingen.

6.1 Opbevaring af data efter kursusdeltagelse
Efter deltagelse på et kursus opbevarer CBS Executive Fonden dine data i 30 år for at kunne dokumentere din deltagelse og udstede kursusbevis på forespørgsel.

6.2 Opbevaring af data efter tilkendegivelse af interesse i et kursus
Ved tilkendegivelse af interesse i et givent kursus beholder vi dine oplysninger i 2 år efter, at interessen er udtrykt. Således kan vi i det efterfølgende år, eller næste gang kurset udbydes, tilbyde dig deltagelse på det næstkommende kursus.

6.3 Opbevaring af data efter afmelding af nyhedsbrev
Hvis du afmelder dig CBS Executive Fondens nyhedsbrev, opbevarer vi dine data i op til 2 år efter afmeldingen for at kunne dokumentere, at du har haft givet samtykke til, at vi i perioden frem til din afmelding har måttet sende dig nyhedsbreve. Det er dog muligt, at personoplysninger opbevares udover de ovenfor nævnte rammer, hvis:

 • Samtykke hertil er givet
 • Arkivering er en lovmæssig forpligtelse

7.    Hvad er dine rettigheder over dine personlige data, og hvordan kan du udøve dem?
CBS Executive Fonden iagttager alle nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at sikre dine rettigheder som registreret.
Du har en række rettigheder, som beskrives nærmere i det nedenstående. Der gælder dog en række undtagelser hertil, f.eks. hvis behandlingen af dine personoplysninger findes at være nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares. Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller til udøvelsen heraf, kontakt da venligst CBS Executive Fonden på info@cbs-executive.dk.Som registreret har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger CBS Executive Fonden behandler om dig.
 • Ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget.
 • Ret til sletning (den såkaldte ”ret til at blive glemt”), hvis en række betingelser er opfyldt.
 • Ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til dataportabilitet, hvis særlige betingelser er opfyldt.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har dog ikke indflydelse på den lovlige behandling af dine personoplysninger, som er foretaget, inden tilbagekaldelse er sket.

8.    Overførsel af dine personoplysninger til tredjeland (uden for EU/EEA)
I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer CBS Executive Fonden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved f.eks. at indgå EU-Kommissionens standardkontrakter med modtageren af oplysningerne eller ved at overføre til modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer f.eks. EU-U.S. Privacy Shield Aftalen, hvis overførslen sker til USA.

9. Cookie-politik
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for annoncering samt analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

10. Datasikkerhed
CBS Executive Fonden har udfærdiget en IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. CBS Executive Fonden sælger under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til tredjepart.

11. Din accept
Du accepterer CBS Executive Fondens privatlivspolitik, når du besøger cbs-executive.dk og cbsbestyrelsesuddannelserne.dk.

12. Ændringer til denne privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i den gældende databeskyttelseslovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne betragtes som væsentlige ændringer, vil du blive informeret herom f.eks. på CBS Executive Fondens og CBS Bestyrelsesuddannelsernes hjemmesider eller pr. e-mail.

13. Dato for den seneste opdatering af privatlivspolitikken

14. januar 2021

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development
Nyt fra CBS Executive Fonden

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere